Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Chương trình công tác trrọng tâm năm 2018 của Đảng ủy xã

22/07/2018 00:00 200 lượt xem

- Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 21-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang. - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực và Chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng uỷ xã Tả Sử Choóng khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2018.

HUYỆN ỦY HOÀNG SU PHÌ                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY XÃ TẢ SỬ CHOÓNG                              --------------------------------

                        *                                                       Tả Sử Choóng, ngày 09 tháng 4 năm 2018

          Số 11-CTr/ĐU

CHƯƠNG TRÌNH

 

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2018

 

 

          - Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 21-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực và Chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng uỷ xã Tả Sử Choóng khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2018.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tả Sử Choóng xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 như sau:

 

I- Mục đích yêu cầu

1- Mục đích

 

- Tăng cường mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, củng cố, giữ vững niềm tin, thống nhất hành động, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tả Sử Choóng nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tạo điều kiện để Cấp ủy các chi bộ trực thuộc chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Đề cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

2- Yêu cầu

 

- Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ năm 2018; quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của cấp ủy viên, cùng Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ.

II- Nhiệm vụ trong tâm và các giải pháp chủ yếu

 

 

1- Về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị

 

1.1- Lãnh chỉ đạo đột phá trong công tác xây dựng Đảng, Phấn đấu 100% Chi bộ đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 03 chi bộ trong sạch vững mạnh trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 95%. Nâng cao, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí Cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng Đảng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

- Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát; Chương trình công tác dân vận; chương trình công tác Tuyên giáo; Chương trình xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; Chương trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Công tác bộ phận Nội chính năm 2018.

- Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện và của xã gắn với sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai trong thời gian tiếp theo. Tiếp tục quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Chỉ thị về đẩy mạnh việ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy Chỉ thị về tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị.

- Lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục thực hiện Đề án 145 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của các Đảng ủy cơ sở vùng nông thôn; Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 12-9-2017 của BTV Tỉnh ủy về “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020”; Đề án 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, công tác điều hành của chính quyền, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. 

 

- Tổ chức họp thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành theo đúng quy định, phân công, giao nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên BTV, BCH phụ trách các chi bộ có sự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ theo tháng. Thực hiện nghiêm túc việc thay đổi tác phong lề lối làm việc và nâng cao chất lượng các cuộc họp và sinh hoạt các chi bộ. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo với đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách xã và cấp trên. Thực hiện nghiêm túc chào cờ, giao ban đầu tuần theo sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy.  

 

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; Chương trình hành động cá nhân cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã.

- Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc đề án vị trí việc làm; đổi mới công tác tổ chức cán bộ. Làm tốt công quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

1.2- Lãnh đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ.

1.3- Tiếp tục lãnh đạo củng cố, nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội. Chỉ đạo xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch tham gia phát triển kinh tế gắn với Nông thôn mới năm 2018 bằng việc làm cụ thể ngoài nhiệm vụ chung; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; mở rộng các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

 

2- Lãnh đạo phát triển về kinh tế

 

2.1- Lãnh chỉ đạo đẩy mạnh việc cơ cấu lại sản xuất, trọng tâm là tổ chức lại sản xuất cho người nông dân.

- Tập trung Lãnh chỉ đạo quy hoạch phát triển các loại cây trồng thế mạnh của địa phương. Lựa chọn khoanh vùng làm mô hình cải tạo, nâng cao sản lượng cây chè; trồng thảo quả.

- Tiếp tục lãnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 209/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát huy tính gương mẫu, tiên phong của cán bộ chủ chốt trong việc vay vốn theo Nghị quyết 209 xây dựng các mô hình. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa gắn với trồng cỏ.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ gắn với công tác trồng mới rừng. Quy hoạch vùng trồng cây Ngọc Am, cây Pơ Mu và cây dược liệu.

2.2 - Lãnh chỉ đạo lựa chọn 01 thôn để xây dựng phát triển kinh tế điển hình, củng cố nâng cao chất lượng Hợp tác xã tại thôn Tả Sử Choóng.

2.3- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình xây dựng Nông thôn mới. Giao cho UBND xã đẩy mạnh phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm tạo đột phá trong việc huy động nội lực, gắn với lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện tốt các tiêu chí đã đăng ký.

2.4- Lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã, giải phóng mặt mặt để xây dựng các công trình như chợ, trường mầm non, kiên cố hóa mương, mở mới nâng cấp đường giao thông. Kiên quyết thực hiện việc giải tỏa hành lang, lấn chiếm lòng lề đường.

2.5- Lãnh chỉ đạo phát triển thương mại, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn xã. Duy trì họp chợ, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các loại hàng hóa bán trên địa bàn. Khuyến khích nhân dân sản xuất các sản phẩm của địa phương như gạo nếp, lợn đen, gà đen....bán ra thị trường.

2.6 - Lãnh chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp với UBND xã áp dụng các cơ chế hỗ trợ, cho vay ưu đại để thực hiện có hiệu quả chương trình khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên. 

 

3- Lãnh đạo phát triển văn hóa – xã hội

 

3.1-  Lãnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt công tác vận động học sinh đến trường, lớp học đầy đủ, đảm bảo sĩ số theo kế hoạch của năm học, tỷ lệ học sinh từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 98% trở lên. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý”; phát huy phong trào “Trường học  thân thiện, học sinh tích cực”. Duy trì và mở rộng việc tổ chức ăn trưa tại trường, lớp của các cháu mẫu giáo và học sinh bán trú tại trường chính.

3.2- Tếp tục lãnh đạo Trạm y tế duy trì trực thường xuyên, nâng cao chất lượng hiệu quả chăm sóc sức khoẻ cho người dân, duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.3- Lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Thành lập 01 đội văn nghệ quần chúng của xã và tại các thôn bản. Phát huy tốt vai trò hoạt động của Hội nghệ nhân dân gian, phát huy bản sắc dân tộc, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, khôi phục các lễ hội truyền thống. Tiếp tục thực hiện theo thông tư số 12/TT-VHTT&DL về xây dựng Làng văn hóa, Gia đình văn hóa năm 2017, giao cho UBND xã lựa chọn 01 thôn để xây dựng làng văn hóa đạt trong năm 2018.

3.4- Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3.5- Lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội. Thực hiện giảm 7,5%. Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trân địa bàn huyện, tỉnh và nơi khác để đưa lao động đi làm việc, phấn đấu tạo việc làm cho 45 người trong năm 2018.

 

4- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác Quốc phòng – an ninh, bộ phận nội chính.

 

4.1- Lãnh đạo tăng cường công tác Quốc phòng – An ninh đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng năm 2018. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân, giao quân và ra quân huấn luyện dân quân đạt kết quả từ khá trở lên. Tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng cho cán bộ đảng viên, lực lượng dân quân, dự bị động viên và nhân dân; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại với mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta trên địa bàn. Xây dựng, củng cố lực lượng dân quân vững mạnh, thực hiện nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ vững chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Làm nòng cốt phòng chống mưa lớn, lũ, bão, sạt lở đất tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai; phòng chống cháy rừng, vật liệu nổ … xây dựng kế hoạch huấn luyện đúng thời gian quy định; tổ chức giao quân đạt chỉ tiêu giao. Chú trọng phát triển đảng trong lực lượng đưa tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân lên 35%.

Thực hiện tốt nhiệm vụ bám nắm địa bàn, xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ vững chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội các trường hợp cố tình chống đối. Phát huy vai trò tổ an ninh thôn, hoà giải tại chỗ những vấn đề phát sinh hàng ngày trong nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác quản lý hộ tịch hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng, giải quyết tốt việc chanh chấp đât đai, vấn đề kiến nghị đề nghị của nhân dân, thường xuyên bám nắm địa bàn, năm chính xác vấn đề chuyền đạo trái pháp luật, di cư tự do cho nhân dân 5/5 thôn bản.

4.2- Lãnh đạo thực hiện tốt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo Bộ phận nội chính kiện toàn, bổ sung quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

4.3- Lãnh chỉ đạo tổ chức nghiêm túc công tác tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại của nhân dân, tránh tình trạng kéo dài, gây phiền hà cho nhân dân. 

 

III-  Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2018

 

- 100% đảng viên trong Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Huyện và Nghị quyết của Đảng bộ xã. 100% Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy.

- Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trên 33% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu trên 75% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu kết nạp từ 4 đảng viên mới trở lên trong năm. 100% chi bộ trực thuộc sinh hoạt Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 08 của BTC Huyện ủy;

-  Phấn đấu Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2018.

- Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp; Phấn đấu lương thực bình quân đầu người đạt 580kg/người/năm; Thu nhập bình quân đạt trên 12 triệu đồng/người/năm.

- Chăn nuôi thú y: Trâu tăng 4%; Bò tăng 7%; dê tăng 10%; lợn tăng 10%; gia cầm tăng 13%; Công tác Thú y tiêm phòng đạt từ 95% trở lên.

- Phấn đấu 01 thôn đạt làng văn hóa; 35% tổng số hộ đạt gia đình văn hóa năm 2018. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 7.5%.

- Tỷ lệ trẻ từ 0-2 tuổi đi nhà trẻ 38%; tỷ lệ huy động trẻ từ 3 - 5 tuổi đến trường đạt 99%, trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo là 98% trở lên, trẻ 6 tuổi học lớp 1 là 100%. Tỷ lệ độ tuổi 6-14 tuổi đến trường 98% .

- Tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi cho trẻ em đạt 96% trở lên. Đảm bảo tất cả phụ nữ có thai đến trạm Y tế khám bệnh theo định kỳ và tỷ lệ các bà mẹ sinh đẻ tại Trạm y tế đạt 96% trở lên.

IV- Tổ chức thực hiện

1- Trên cơ sở nội dung chương trình, giao cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Ban chấp hành căn cứ chức trách được phân công chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh chỉ đạo thực hiện đạt kết quả.

2- Giao cho Thường trực HĐND, UBND xã, các chi bộ trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng Kế hoạch để cụ thể hóa triển khai thực hiện.

3- Giao cho Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xã tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp hoạt động vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

4- Giao cho Văn phòng Đảng ủy tham mưu xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, năm và tham mưu lịch họp Thường trực, BTV, BCH và chuẩn bị các nội dung cho các cuộc họp. Giao cho các Ban xây dựng Đảng giúp Thường trực Đảng giám sát, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Trên đây là Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện BTV Đảng ủy xã sẽ xem xét điểu chỉnh, bổ sung những nội dung, những nhiệm vụ mới theo sự chỉ đạo của cấp trên và thực tiễn phát sinh vào chương trình để lãnh đạo thực hiện.

 


Tin khác

Asset Publisher