Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

KẾ HOẠCH Học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

14/01/2019 00:00 508 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 198-KH/HU, ngày 26-11-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trên địa bàn xã như sau:

          I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1- Mục đích

          Giúp các các bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

          2- Yêu cầu

           Việc học tập, quán triệt Nghị quyết phải nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt.

          Trú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

          II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

          1- Nội dung học tập, quán triệt

           Tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII.

          - Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          - Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. - Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018.

          - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2019.

          2- Hình thức, thời gian, địa điểm triển khai

          - Hình thức: Triển khai đến toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

          - Thời gian: Hoàn thành trước ngày 12-01-2019.

          - Địa điểm: Hội trường UBND xã.

          3- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

          - Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trưởng các ban ngành hội đoàn thể xã xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

          - Đối với các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy xã.

          - Chương trình hành động của Đảng ủy xã, kế hoạch hành động của các chi bộ trực thuộc phải được thảo luận dân chủ trogn Ban Thường vụ và Hội nghị BCH Đảng bộ xã.

          - Thời gian hoàn thành trước ngày 18-01-2019.

          4- Viết bài thu hoạch

          - Nội dung bài thu hoạch: Tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân) những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng; liên hệ với trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

          - Đối tượng tham gia viết bài thu hoạch: toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

          * Lưu ý:

          - Đối với đảng viên miễn sinh hoạt Đảng, đảng viên không đủ sức khỏe không bắt buộc viết thu hoạch cá nhân.

          - Đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi (trên 60 tuổi) đang sinh hoạt tại các chi bộ không bắt buộc viết bài thu hoạch cá nhân nhưng khuyến khích tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

          III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1-    Ủy ban nhân dân xã

          - Tham mưu xây dựng chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019 trình Ban Thường vụ Đảng ủy xã, kỳ họp bất thường cuối tháng 01 năm 2019.

          2- Cán bộ Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên cấp xã, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

          - Cán bộ Tuyên giáo:

          + Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

          + Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai Kế hoạch số 46-KH/ĐU, ngày 27-11-2018 của BTV Đảng ủy xã Tả Sử Choóng.

          + Tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo kết quả học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Thời gian Báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 20 tháng 01 năm 2019.

          - Đội ngũ báo cáo viên cấp xã: Căn cứ theo nhiệm vụ được phân công phụ trách các chi bộ sắp xếp thời gian tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII bằng hình thức tuyên truyền miệng.

          - Các chi bộ trực thuộc: Tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch  theo gợi ý tại mục 4 phần II của Kế hoạch này để gửi về Thường trực Đảng ủy xã lưu trữ. (Trong đợt viết bài thu hoạch học tập nghị quyết Trung ương 8 sẽ lựa chọn 10 bài xuất sắc nhất để biểu dương, khen thưởng).

          Trên đây là kế hoạch về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tả Sử Choóng.

                                                                                                   T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                      BÍ THƯ

 

                                                                                (đã ký)

   

                                                                                        Giàng Seo Man


Tin khác

Asset Publisher