Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân trên địa bàn xã năm 2019

14/01/2019 00:00 200 lượt xem

Thực hiện Quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ xã và Chương trình trọng tâm năm 2019 của BCH Đảng bộ xã. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tả Sử Chóng xây dựng Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân trên địa bàn xã năm 2019 cụ thể như sau:

           I- Mục đích, yêu cầu

1- Mục đích

Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy, mở rộng quyền làm chủ của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, cơ chế, chính sách của địa phương; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, từ đó tạo sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường, thống nhất tư tưởng chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong chỉ đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc trong nhân dân.

2- Yêu cầu

Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân phải tuân thủ theo đúng quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính tri xã hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-05-2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân là gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, thông tin trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân, tổ chức buổi họp thôn tiếp xúc, đối thoại phải thực hiện nghiêm túc, đúng Quy chế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân phải sát với thực tế ở thôn bản được tiến hành công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan, thẳng thắn, đúng trọng tâm, trọng điểm với tinh thần xây dựng vì lợi ích chung, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

II- Nội dung thực hiện

1- Công tác chuẩn bị, nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần, chế độ dự tiếp xúc, đối thoại.

1.1- Công tác chuẩn bị

Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, từng nội dung cụ thể đảm bảo đúng quy định trong Quy chế (Ban hành kèm theo Quyết định số 843-QĐ/TU ngày 17-9-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) và Hướng dẫn số 03-HD/HU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thông báo cho nhân dân về tình hình phát triển kinh tế, xã hội; Quốc phòng, an ninh và những vấn đề quan trọng của địa phương mà nhân dân quan tâm trong thời gian qua và những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tổng hợp, thu thập những ý kiến đóng góp của nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và của chính quyền địa phương, trực tiếp là quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân trước khi các cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Nghe các ý kiến của nhân dân phản ánh về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong quá trình thực thi công việc.

1.2- Chế độ tiếp xúc, đối tượng, đối thoại

- Chế độ tiếp xúc tổ chức 05 cuộc/01 năm.

- Chủ trì cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân: Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã.

- Đối tượng: Cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Tả Sử Choóng.

1.3- Thành phần dự các hội nghị tiếp xúc tại Hội trường UBND xã và các thôn bản.

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức Đoàn thể, các ban ngành, Ban giám hiệu các trường, Trạm y tế, Các chi bộ, nhân dân các thôn bản.

1.4- Thời gian: Thời gian được xây dựng cụ thể, nếu có sự thay đổi sẽ có thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống tin nhắm SMS.

1.5- Địa điểm tiếp xúc, đối thoại

- Tại Hội trường các thôn bản.

2- Đối thoại trực tiếp với nhân dân

Nội dung: Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế như: Nghị quyết  số 209/2015; Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; các cơ chế của huyện về hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi; về quản lý đất đai, môi trường, xây dựng nông thôn mới; việc giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến hộ nghèo, bảo trợ xã hội. Công tác tiếp công dân, giải quyết các đề nghị kiến nghị của nhân dân.

3- Trình tự buổi tiếp xúc, đối thoại

Thực hiện theo Hướng dẫn số 03-HD/HU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

4- Thời gian

- Ngày 15 tháng 3 năm 2019: Đối thoại, tiếp xúc với nhân dân thôn Tả Sử Choóng tại Hội trường thôn Tả Sử Choóng.

- Ngày 16 tháng 5 năm 2019: Đối thoại, tiếp xúc với thôn Phìn Hồ tại Hội trường thôn Phìn Hồ.

- Ngày 16 tháng 7 năm 2019: Đối thoại tiếp xúc với thôn Chà Hồ tại Hội trường thôn Chà Hồ.

- Ngày 18 tháng 9 năm 2019: Đối thoại, tiếp xúc với thôn Quyết Tiến tại hội trường thôn Quyết Tiến.

- Ngày 14 tháng 11 năm 2019: Đối thoại, tiếp xúc với thôn Hóa Chéo Phìn tại Hội trường thôn Hóa Chéo Phìn.

(Nếu thời gian tổ chức đối thoại, tiếp xúc thay đổi sẽ có thông báo sau)

III- Tổ chức thực hiện

Giao cho Mặt trận tổ quốc chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Trường học, Trạm y tế, các Chi bộ, các thôn bản nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tổng hợp ý kiến báo cáo Thường trực Đảng ủy xã qua Khối Dân vận xã. Thời gian gửi ý kiến tổng hợp trước 10 ngày các tháng thực hiện tiếp xúc, đối thoại.

Giao cho Khối Dân vận, Văn phòng Đảng ủy xã chuẩn bị các nội dung tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổng hợp kết quả, thông báo kết luận sau mỗi cuộc tiếp xúc, đối thoại báo cáo Huyện ủy qua Ban Dân vận Huyện ủy.

Giao cho các thôn căn cứ kế hoạch để chuẩn bị hội trường, thông báo cho nhân dân đến họp để tham gia tiếp xúc, đối thoại với Bí thư Đảng ủy xã.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã năm 2019.

                                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                             BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                      Giàng Seo Man


Tin khác

Asset Publisher