Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

26/04/2019 00:00 216 lượt xem

    Thực hiện Kế hoạch 208-KH/HU, ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì về Triển khai thực hiện Đề án 32-ĐA/TU ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban quản lý phát triển thôn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tả Sử Choóng xây dựng kế hoạch về làm thí điểm thành lập Ban quản lý phát triển thôn (gọi tắt là Ban quản lý phát triển thôn) cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

 Nhằm quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chủ trương lãnh đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy; thống nhất tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung của Đề án 32- ĐA/TƯ đến các thôn bản; tiến hành chỉ đạo các bước thành lập, kiện toàn bộ máy Ban quản lý phát triển thôn và tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để thống nhất chỉ đạo thực hiện ở tất cả các thôn trên địa bàn xã.

 2- Yêu cầu

Trong quý I năm 2019, Đảng ủy xã lãnh đạo tổ chức họp thôn để quán triệt, tuyên truyền nội dung của Đề án 32-ĐA/TƯ, tổ chức thành lập, kiện toàn nhân sự Ban quản lý phát triển thôn gắn với kiện toàn chức danh không chuyên trách ở thôn theo Nghị quyết số 27/2018/NQHĐND, ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang. Hàng tháng Đảng ủy xã tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án tại thôn làm thí điểm. Các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng ủy xã, Trưởng, phó các ban ngành phụ trách thôn thường xuyên bám nắm thôn bản, theo dõi tình hình hoạt động của Ban quản lý phát triển thôn; kịp thời báo cáo kết quả triển khai và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tháng 11 năm 2019 tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở tất cả các thôn còn lại theo nội  dung Đề án 32 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

II- NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Để thống nhất tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả làm điểm thành lập Ban quản lý phát triển thôn theo đúng nội dung của Đề án 32-ĐA/TU; Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện cụ thể như sau:

 1- Xây dựng kế hoạch thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án, thống nhất lựa chọn thôn Tả Sử Choóng là thôn làm điểm xây dựng nông thôn mới để thực hiện thí điểm. Hoàn thiện trước 30/01/2019.

2. Công tác tuyên truyền

- Công tác tuyên truyền: Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức quán triệt thực hiện theo nội dung yêu cầu của Đề án 32-ĐA/TU.

- Nhân sự: Ban Thường vụ xã tổ chức rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự dự kiến tham gia Ban quản lý phát triển của thôn gắn với việc bổ trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã duyệt và giao cho Chi bộ thôn giới thiệu bầu Ban quản lý phát triển thôn theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2019.

3. Tổ chức bầu Ban quản lý phát triển thôn

Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai tổ chức bầu Ban quản lý phát triển thôn theo Kế hoạch, dưới sự chủ trì của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban quản lý phát triển thôn, công tác đảm bảo các hoạt động quản lý, điều hành của Ban quản lý phát triển thôn theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 10 tháng 03 năm 2019.

4- Quyết định phê chuẩn thành lập Ban quản lý phát triển thôn

Ban Thường vụ chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã quyết định phê chuẩn thành lập Ban quản lý phát triển thôn; phê duyệt quy chế hoạt động của Ban quản lý phát triển thôn; kịp thời phân bổ và giao các khoản kinh phí về Ban quản lý phát triển thôn thực hiện quản lý theo định của Đề án 32-ĐA/TU (có Đề án 32-ĐA/TƯ, Hướng dẫn số 08-HD/BTC Huyện ủy  và mẫu Quy chế hoạt động kèm theo). Thời gian thực hiện trước ngày 25 tháng 03 năm 2019.

5- Báo cáo kết quả thành lập ban quản lý phát triển thôn

 Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết qủa thành lập Ban quản lý phát triển thôn theo Đề án 32-ĐA/TƯ về Thường trực Đảng ủy xã qua Văn phòng Đảng ủy trước ngày 25/03/2019.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo kết quả thành lập Ban quản lý phát triển thôn theo Đề án 32-ĐA/TƯ về Ban tổ chức huyện ủy trước ngày 28 tháng 3 năm 2019.

III- TỖ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban MTTQ xã, Chi bộ thôn Tả Sử Choóng triển khai thực hiện Đề án 32-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này đảm bảo hoàn thành đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và nhiệm vụ của Đề án và Kế hoạch đã đề ra.

  2- Giao cho Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ xã, Văn phòng Đảng ủy xã và các cá nhân liên quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thôn Tả Sử Choóng triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu xây dựng báo cáo tỉnh theo quy định và báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm vào cuối năm 2019.

3- Giao cho đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng ủy xã phụ trách thôn trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời với Thường trực Đảng ủy xã.

 

Nơi nhận:

- BTC Huyện ủy,

- Đ/c Phượng Quang Lớ - Ủy viên BTVHU,

Chủ tịch HĐND huyện,

- Các đ/c Ủy viên BCH HU p/t xã,

- TTr HĐND, UBND, UB MTTQ xã,

- Các chi bộ trực thuộc,

- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 (đã ký)

 

 

Giàng Seo Man


Tin khác

Asset Publisher