Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

29/07/2018 00:00 389 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/HU, ngày 12-6-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì về tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tả Sử Choóng xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện trên địa bàn xã cụ thể, như sau

          I- Mục đích, yêu cầu

         1- Mục đích

           Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII của Đảng. Giúp các cấp ủy từ xã đến các thôn bản chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Đảng.

          2- Yêu cầu

          Việc học tập, quán triệt các nghị quyết phải nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tố chức học tập, quán triệt nghị quyết. Các cấp ủy đảng tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo quần chúng nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng; góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Việc thảo luận, thông qua chương trình hành động của địa phương, đơn vị thực hiện nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức. Chú trọng đến công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tố chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

         II- Nội dung, phương thức, thời gian tổ chức học tập, quán triệt

         1- Nội dung học tập, quán triệt

          - Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng gồm:

          - Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

           - Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

           - Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

         * Tài liệu học tập (do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn)

         2- Hình thức, thời gian tiến hành, thành phần tham dự, báo cáo viên

         -  Hình thứ tổ chức: Tổ chức hội nghị học tập tại xã

         - Thành phần: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ không chuyên trách xã, Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc, trưởng, phó thôn các thôn bản. Ban giám hiệu các trường, Trạm y tế xã. Toàn thể đảng viên chi bộ Cơ quan, chi bộ Quân sự xã.

         - Thời gian: 1/2 ngày, xong trong tháng 7-2018 (ngày cụ thể Văn phòng Đảng ủy xã có thông báo sau).

         - Địa điểm: tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Tả Sử Choóng.

         - Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã.

         3- Xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động

          - Tập thể: Đảng ủy xã lựa chọn nội dung: “ Xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn bản đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ đủ về số lượng, có chất lượng phù đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

          - Cá nhân: Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm.

          4- Viết thu bài thu hoạch

          - Đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. ( bài viết bằng tay không đánh máy).

          - Nội dung thu hoạch: Tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết của Trung ương 7, khóa XII của Đảng; Liên hệ với trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

          - Đối với đảng viên nông thôn: Tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

          - Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/8/2018 đảng viên nộp bài cho Ban chi ủy, chi bộ nơi đang sinh hoạt thu, tổng hợp và gửi về Thường trực Đảng ủy xã tổng hợp và báo cáo cấp trên.

         III- Tổ chức thực hiện

         1- Văn phòng Đảng ủy xã phối hợp với bộ phận tham mưu công tác tuyên giáo chuẩn bị tài liệu và điều kiện để tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt trong toàn đảng bộ xã.

         2- Các chi bộ căn cứ kế hoạch này sau khi tiếp thu ở xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

         3- Giao cho Văn phòng Đảng ủy và bộ phận tham mưu xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ xã thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 sát với điều kiện thực tế của địa phương. Thu bài thu hoạch, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cá nhân gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy)  trước ngày 20-8-2018.

          Giao cho các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ xã phụ trách các chi bộ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các chi bộ triển khai học tập nghị quyết đến toàn thể đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ viết bài thu hoạch theo gợi ý tại mục 4 phần II kế hoạch này. Giao cho các Ban Chi ủy các chi bộ trực thuộc triển khai, chỉ đạo thực hiện học tập và viết bài thu hoạch, tổng hợp và gửi về Thường trực Đảng ủy xã trước ngày 15-8-2018. ( Qua văn phòng Đảng ủy xã tổng hợp báo cáo Huyện ủy.

         4- MTTQ và các đoàn thể xã sau hội nghị tiếp thu tại xã, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyên các nội dung cốt lõi của Nghị quyết sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

         Trên đây là kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tả Sử Choóng đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện.


Tin khác

Asset Publisher