Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

29/07/2018 00:00 367 lượt xem

Thực hiện kế hoạch số 151-KH/HU, ngày 06-3-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì về triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” Đảng ủy xã Tả Sử Choóng xây dựng kế hoạch về tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 và tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2016, trên địa bàn xã cụ thể như sau:

          I- Mục đích, yêu cầu

         Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; đẩy mạnh việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các lễ trọng đại của đất nước trong năm 2018.

         Việc tổ chức học tập nghiêm túc, sát thực tiễn phù hợp với từng đối tượng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm đem lại hiệu quả thiết thực; chú trọng việc làm cụ thể.

         II- Nội dung triển khai thực hiện

         1- Tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 và xây dựng kế hoạch “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang

         * Nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018

         - Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

         - Các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ của mình học tập nghiêm túc chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các phong trào thi đua của tỉnh, huyện và xã, đực biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XII.

         - Từng chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên trong chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với đảng ủy theo quý, năm.

         - Sau học tập chuyên đề cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân về nội dung chuyên đề.

         * Xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang

         Đẩy mạnh việc thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/HU, ngày 05-3-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã.

         Nhiệm vụ trọng tâm:

         - Đối với tập thể: Cấp ủy, chính quyền sẽ lựa chọn một số công việc, vấn đề mang tính chất đột phá đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện, có phân công nhiệm vụ, xác định thời gian giải quyết dứt điểm nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhân dân quan tâm.

         - Đối với cá nhân:

         + Các đồng chí đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ xây dựng chương trình hành động cá nhân gắn với xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu. Thông qua đó cần phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện chương trình hành động cá nhân để làm gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân noi theo.

         + Từng cán bộ, đảng viên (nhất là người đứng đầu) cần lựa chọn nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện khi xây dựng chương trình hành động cá nhân cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ, coi đó là tiêu chí quan trọng để đánh giá phân xếp loại hàng năm.

         Thời gian thự hiện: Xong trước ngày 28-3-2018, các chi bộ gửi kết quả đăng ký thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy (Qua Văn phòng Đảng ủy) tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

         2- Gắn việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các phong trào thi đua của địa phương và Nghị quyết Trung ương sáu khóa XII

         Cần xác định rõ các vấn đề hạn chế, tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên để tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, mang kết quả cụ thể, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

         Tiếp tục đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

         Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tự phê bình và phê bình trong tiếp công dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, đặc biệt là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

         Chú trọng xây dựng chuẩn mực về mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân.

         Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, đảng viên theo Bộ công cụ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

         3- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

         Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Gắn công tác tuyên truyền với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đát nước, của tỉnh, của huyện và phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền nhiệm vụ của địa phương. Động viên khen thưởng những gương điển hình, tiên tiến, phê bình những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, bệnh thành tích, …

         4- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tế

         Các trường học trên địa bàn xã cần lựa chọn và đưa nội dung bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” gắn vào các giờ học môn Đạo Đức, Giáo dục công dân và trong các hoạt động ngoài giờ, các buổi sinh hoạt đội, đoàn.

         Đoàn xã xây dựng kế hoạch cụ thể để giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động tập thể, các buổi sinh hoạt với hình thức đa dạng, phong phú nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia đông đảo.

         5- Nội dung thực hiện năm 2018

         5.1- Chú trọng tổ chức lại sản xuất cho nông dân, tập trung phát triển cây chè, cây thảo quả, đậu tương

         5.2- Phấn đấu giảm thiểu số lượng các hội nghị

         5.3- Triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đề án tinh giản biên chế; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

         Các chi bộ cần xác định rõ nội dung học tập của chi bộ mình phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao.

         6- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

         * Công tác kiểm tra, giám sát

         Các chi bộ thường xuyên tự kiểm tra việc học tập nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên tại chi bộ mình.

         Định kỳ 6 tháng Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra trực tiếp các chi bộ trực thuộc về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

         * Về công tác tổ chức sơ kết, tổng kết

         Việc sơ, tổng kết năm về thực hiện kế hoạch này được tiến hành cùng sơ kết, tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm của Đảng ủy xã.

           III- Tổ chức thực hiện

         1- Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này gắn với thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chính quyền các cấp.

         2- Các chi bộ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã căn cứ kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 sát với thực tiễn.

         Định kỳ hằng quý, 6 tháng, 1 năm gửi báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy xã (qua Văn phòng Đảng ủy xã tổng hợp).

         3- Văn phòng Đảng ủy và bộ phận tham mưu chủ động tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai kế hoạch này. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, 1 năm tổng hợp kết quả, báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

         Trên đây là kế hoạch về tiếp tục đẩy học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 của Đảng ủy xã Tả Sử Choóng.


Tin khác

Asset Publisher